• Regulamin świetlicy

    • REGULAMIN  ŚWIETLICY  SZKOLNEJ

      

     1. Świetlica jest jednostką organizacyjną szkoły, która prowadzi pozalekcyjne zajęcia opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne.
     2. W świetlicy szkolnej przebywają uczniowie dojeżdżający, zapisani przez rodziców, uczniowie odbywający zajęcia pod opieką nauczyciela, uczniowie spożywający posiłki w stołówce szkolnej.
     3. Zajęcia świetlicowe organizowane przez wychowawców świetlicy odbywają się w następujących pomieszczeniach:
     • 6.30 - 7.20 dzieci klas I-VI w pomieszczeniu P4
     • 7.20 - 8.55 dzieci klas I-III pomieszczenie P4
     • 7.20 - 8.55 dzieci klas IV-VI pomieszczenie duża świetlica
     • 11.30 - 12.25 dzieci klas I-VI pomieszczenie P4
     • 12.25 – 15.00 dzieci klas II pomieszczenie A3
     • 12.25 – 15.20 dzieci klas IV – VI pomieszczenie duża świetlica
     • 11.30 – 17.00 dzieci klas I pomieszczenie P4
     • 15.20 – 17.00 dzieci klas I – VI pomieszczenie P4

           Zajęcia z wychowawcą mogą odbywać się też na boisku szkolnym lub placu zabaw.

     1. Uczniowie przychodzący i wychodzący ze świetlicy zgłaszają ten fakt wychowawcy świetlicy.
     2. Wszyscy uczniowie przebywający w świetlicy są zobowiązani do:

                a) bezwzględnego podporządkowania się poleceniom nauczyciela,

                b) zachowania ciszy i należytego spokoju,

                c) nieprzeszkadzania koleżankom i kolegom,

                d) pozostawienia po sobie porządku,

                e) poszanowania rzeczy znajdujących się w świetlicy,

                f) aktywnego uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez nauczyciela,

                g) przestrzegania zakazu wychodzenia poza teren świetlicy i szkoły.

                h) po skończonych lekcjach dzieci plecaki ustawiają w wyznaczonych przez opiekunów miejscach.

     1. W świetlicy szkolnej, po uzgodnieniu z kierownikiem świetlicy, mogą odbywać się uroczystości i imprezy szkolne. Za sprzęt w świetlicy, przygotowanie sali i jej sprzątnięcie odpowiedzialny jest nauczyciel – organizator imprezy.
     2. W czasie godzin przeznaczonych na spożywanie posiłku - obiad / 11.30 (wyjątek środa 11.45), 12.25, 13.25, w świetlicy szkolnej przebywają tylko uczniowie spożywający posiłki oraz dzieci zapisane do świetlicy klas III-VI.
     3. Rodzic informuje nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka i dokumentuje swoim podpisem.
     4. Starsi uczniowie, którzy sami wychodzą ze świetlicy o wskazanej godzinie przez rodzica w karcie zapisu – informują nauczyciela świetlicy o opuszczeniu pomieszczenia.
     5. Zwolnienie ucznia ze świetlicy szkolnej może nastąpić tylko na pisemny lub osobisty wniosek rodziców. Fakt ten nauczyciel wychowawca odnotowuje w zeszycie. Każdorazowe opuszczenie terenu szkoły bez pisemnej zgody rodziców zostaje odnotowane w zeszycie „zachowanie uczniów” oraz zgłoszone telefonicznie rodzicom.
     6. Nauczyciel świetlicy nie odpowiada za przyniesiony przez ucznia z domu sprzęt i zniszczenie go podczas zajęć opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznych. 
     7. W świetlicy szkolnej znajduje się zeszyt pochwał i uwag, w którym na bieżąco odnotowuje się spostrzeżenia dotyczące zachowania uczniów. Wychowawca klasy ma obowiązek uwzględnić zawarte w nim zapisy do wystawionej oceny z zachowania.
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Ryszarda Wincentego Berwińskiego w Zaniemyślu
   • sekretariat@podstawowa.zaniemysl.pl
   • sekretariat@podstawowa.zaniemysl.pl
   • (+61) 2857089 (budynek główny); 61 28 57 021 (budynek pałacu)
   • ul. Poznańska 28, 63 - 020 Zaniemyśl
  • Logowanie