• Regulamin stołówki szkolnej

    • Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej

     w Szkole Podstawowej

     im. R. W. Berwińskiego w Zaniemyślu

      

     § 1

     Podstawa prawna

     Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  art. 67 a ( Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. z późn. zm.).

      

     § 2

     Postanowienia ogólne

     1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła prowadzi stołówkę szkolną.

     2. Stołówka szkolna przygotowuje w zależności od potrzeb osób korzystających z posiłków[1] i możliwości organizacyjnych obiady.

     3. O rodzajach przygotowywanych przez stołówkę posiłków decyduje Dyrektor Szkoły Podstawowej im. R. W. Berwińskiego w Zaniemyślu, zwany dalej dyrektorem.

     4. Stołówka szkolna funkcjonuje w dni nauki szkolnej od trzeciego dnia roku szkolnego, a kończy wydawanie obiadów w środę przed zakończeniem roku szkolnego.

     5. Stołówka szkolna nie funkcjonuje w czasie ustawowych dni wolnych od pracy, świąt i przerw w zajęciach szkolnych oraz w dni wolne od zajęć dydaktycznych.

     6. Regulamin korzystania ze stołówki określa zasady odpłatności oraz warunki korzystania przez uczniów i pracowników szkoły z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej.

     7. Niniejszym Regulamin oraz wszelkie zmiany w nim wprowadzone podane są do publicznej wiadomości w sposób przyjęty przez szkołę.

      

     § 3

     Uprawnienia do korzystania ze stołówki

     Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:

     1. uczniowie Szkoły Podstawowej im. R. W. Berwińskiego w Zaniemyślu,

     2. nauczyciele i pracownicy szkoły,

     3. inne osoby po uzyskaniu zgody dyrektora Szkoły.

      

     § 4

     Odpłatność za posiłki

     1. Posiłek jest opłacany indywidualnie lub refundowany przez ośrodek pomocy społecznej, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zaniemyślu i sponsorów. 

     2. Cena jednego posiłku ustalona jest przez dyrektora Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.

     3. Odpłatność za posiłek dla osób wskazanych w § 3 pkt 1  ustala się na podstawie kosztu surowców zużytych do przygotowania posiłku (tzw. „wsad do kotła”).

     4. Osoby wskazane w § 3 pkt 2-3 regulaminu ponoszą pełną opłatę za wyżywienie obejmującą koszty:

     a. surowca przeznaczonego na przygotowanie posiłków,

     b. związane z utrzymaniem stołówki szkolnej (w tym zakupu energii, ogrzewania, środków czystości itp.).

     c. związane z wynagrodzeniem pracowników stołówki (świadczeniami BHP, odpisem na ZFŚS i składkami na ubezpieczenie społeczne).

     5. Informację o opłacie za wyżywienie w skali 1 miesiąca podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń świetlicy szkolnej oraz na stronie internetowej w zakładce „Stołówka” najpóźniej 25 dnia miesiąca poprzedniego.

     6. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zmiany wysokości odpłatności za posiłki po poinformowaniu korzystających ze stołówki z co najmniej 1-miesięcznym wyprzedzeniem i uzasadnieniem zaistniałej sytuacji.


     [1] Należy rozumieć jako obiad dla uczniów i innych osób.


     § 5

     Wnoszenie opłat za posiłki

     1. Rodzic oświadcza, że jego dziecko korzystać będzie z posiłków w stołówce szkolnej.

     2. Opłatę za posiłki wnosi się za cały miesiąc z góry do ostatniego dnia poprzedzającego miesiąc, za który opłata jest wnoszona (czyli za miesiąc październik wpłaty należy dokonać do 30 września, za miesiąc listopad do 31 października). Wyjątek stanowi miesiąc wrzesień, w którym termin wpłat ustala się do 25 września danego roku.

     3. Opłatę za posiłki wnosi się wyłącznie na rachunek bankowy na rachunek Szkoły Podstawowej w Zaniemyślu, nr: 60 9076 0008 2002 0073 0239 0001 w Banku Spółdzielczym w Kórniku O/Zaniemyśl. W tytule wpłaty należy wpisać: imię i nazwisko dziecka, nazwę szkoły, klasę lub oddział przedszkolny oraz miesiąc, za który wnoszona jest opłata a w przypadku osoby wskazanej w § 3 pkt 2-3 imię i nazwisko oraz miesiąc za który wnoszona jest opłata.

     4. Termin płatności oznacza dzień wpływu należności na rachunek bankowy wskazany w pkt 3.

     5. Do celów kontrolnych Rodzic lub osoba wskazana w § 3 pkt 2-3 może być proszona o okazanie dowodu wpłaty.

     6. W przypadku niewniesienia opłaty za posiłki zgodnie z pkt. 2 – 5 od dnia 10 kolejnego miesiąca osoby wskazane w § 3 pkt 1-3 nie będą miały wydawanych posiłków do czasu uregulowania należności.

     7. Niewniesienie opłat za posiłki powoduje przeniesienie nieuregulowanych należności na kolejny miesiąc.

      

     § 6

     Zwroty za niewykorzystane posiłki

     1. Rezygnację z posiłku w przypadku osób wskazanych w § 3 pkt 1,3 należy zgłosić u intendenta, kierownika świetlicy lub telefonicznie /61 28-57-089 w. 23/, a w przypadku uczniów klas 7-8 i III gimnazjum rezygnację z posiłku należy zgłosić w budynku szkoły ul. Poznańska 12, tel./61 28-57-021/.

     2. Rezygnację z posiłku należy zgłosić dzień przed planowaną nieobecnością w godzinach od 8.00 do 10.00. W tym przypadku zwrot dziennej stawki żywieniowej następuje od pierwszego dnia nieobecności.

     3. Dopuszcza się możliwość zgłoszenia nieobecności w danym dniu w godzinach od 8.00 do 10.00. W tym przypadku zwrot dziennej stawki żywieniowej następuje od pierwszego dnia nieobecności następującego po dniu zgłoszenia.

     4. Każda nieobecność zgłoszona zgodnie z pkt 1-4 stanowi podstawę do odliczenia od kwoty należnej za posiłki w następnym miesiącu. W przypadku nieobecności w miesiącu czerwcu zwrot odliczonej stawki żywieniowej następuje na wniosek do dyrektora Szkoły złożony przez rodzica dziecka korzystającego z posiłków lub osobę wskazaną w § 3 pkt 2-3.

     5. Każda niezgłoszona nieobecność jest liczona jako wydany posiłek i podlega opłacie.

     6. Kierownik wycieczki zobowiązany jest poinformować kierownika świetlicy lub intendenta o planowanej wycieczce z pięciodniowym wyprzedzeniem (dni roboczych) w celu dokonania odpisów dzieciom w danym miesiącu.

     Planowane wycieczki w miesiącu maju i czerwcu muszą być zgłoszone do końca kwietnia.

     7. Zasady wskazane w pkt 3 i 4 dotyczą również posiłków refundowanych przez ośrodek pomocy społecznej, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i sponsorów.

     § 7

     Zasady zachowania w stołówce

     1. W czasie spożywania obiadów uczniowie zachowują się kulturalnie.

     2. Przed okienkiem obowiązuje kolejka w jednym szeregu.

     3. Naczynia należy odnieść do wyznaczonego okienka.

     4. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w jadalni osobom, które nie spożywają posiłków, w tym również rodzicom uczniów.

     § 8

     Postanowienia końcowe

     1. O wszystkich sprawach zawiązanych z organizacją pracy stołówki decyduje dyrektor szkoły.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Ryszarda Wincentego Berwińskiego w Zaniemyślu
   • sekretariat@podstawowa.zaniemysl.pl
   • sekretariat@podstawowa.zaniemysl.pl
   • (+61) 2857089 (budynek główny); 61 28 57 021 (budynek pałacu)
   • ul. Poznańska 28, 63 - 020 Zaniemyśl
  • Logowanie